sobota, 24 lutego 2024r.

Projekt na finiszu

Autor: |

Trwa opracowywanie  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022 – 2030. Za nami  określenie granic obszarów zdegradowanych, procedura zbierania wniosków do programu, konsultacje społeczne projektu dokumentu oraz spacer studyjny. Teraz czas na wybór Komisji Rewitalizacyjnej i uchwalenie programu przez Radę Miasta. Prawdopodobnie odbędzie się to podczas najbliższej sesji.

– W porównaniu z innymi ośrodkami Świdnik jest bardzo zaawansowany w konstruowaniu programu rewitalizacji. Jesteśmy praktycznie na końcowym etapie procedury wewnętrznej. Następnym krokiem będzie skierowanie programu do oceny Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem wiele gmin nie dokonało jeszcze nawet określenia granic obszarów zdegradowanych – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Program rewitalizacji obejmuje głównie centrum miasta i fragment ul. Kolejowej, czyli zaledwie około 5 procent powierzchni miasta, zasiedlonej jednak przez prawie 25 procent ogółu jego mieszkańców. Program zakłada dwa główne przedsięwzięcia. Pierwszym ma być rewitalizacja budynku byłej siedziby Centrum Usług Społecznych i przeniesienie do niej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy rozszerzeniu zakresu jej działalności. Drugim, powstanie przy ul. Kolejowej Centrum Aktywności Społecznej, które ma nieść wsparcie grupom mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sukces obu warunkuje możliwość realizacji większości kolejnych projektów zawartych w programie, gdyż realizacja sporej ich części ma odbywać się w zrewitalizowanych obiektach

Czy warto?

Marcin Dmowski, zastępca burmistrza, przekonywał, jak ważne jest uzyskanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego: – Przeprowadzona w ramach poprzedniego programu rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej kosztowała 18 mln zł, z czego prawie 9 mln pochodziło z dotacji w ramach programu na lata 2007– 13. Remont placu Konstytucji 3 maja pochłonął 11,5 mln zł, a udział w tej kwocie dotacji to aż 9 mln zł. Modernizacja Centrum Kultury pociągnęła za sobą koszty w kwocie 12 mln zł, w tym 2,5 mln zł dofinansowania. Jak widać efekty warte są wysiłku i starań. Można by zapytać czy wszystkie te pracochłonne i wymagające czasu procedury wewnętrzne, poprzedzające aplikację konkretnych projektów do konkursów marszałkowskich są potrzebne. Otóż stanowią one podstawowy wymóg formalny, warunek sine qua non możliwości starania się o pieniądze.

W ramach kolejnych, ostatnich już konsultacjach społecznych,  w sali plenarnej Urzędu Miasta odbyły się dwa spotkania poświęcone omówieniu zagadnień związanych z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji. Podczas pierwszego z nich, poruszono tematy związane z samą rewitalizacją, jej obszarem i planowanymi działaniami. Obok dwóch wspomnianych inwestycji, zaproponowano również: Zieloną Strefę Aktywności, na terenie między budynkami przy ul. Kosynierów 13 i 15, modernizację skateparku oraz aktywizację seniorów poprzez budowę windy ułatwiającej dostęp do Spółdzielczego Domu Kultury. To ostatnie przedsięwzięcie zaplanowano na terenie nie objętym granicami obszaru zdegradowanego, jednak, pod pewnymi warunkami, dopuszczają to postanowienia ustawy o rewitalizacji. Drugie spotkanie dotyczyło Komitetu Rewitalizacji, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Spacer studyjny rozpoczął się przy ul. Kolejowej 4, gdzie w ramach projektu miałoby powstać Centrum Aktywności Społecznej. Spacer objął swoim zasięgiem obszar planowanej rewitalizacji, docierając również do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, której lokalizacja znalazłaby miejsce w dawnym budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Wyszyńskiego, po jego modernizacji.

W działaniach rewitalizacyjnych nie chodzi o poprawę stanu infrastruktury miejskiej tylko dlatego, że wymaga naprawy. Chodzi o to, by w ślad za tymi działaniami szło rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych dotykających jak największej liczby mieszkańców. Polegają one w głównej mierze na dwóch rodzajach aktywności. Pierwszy to  zmiana funkcji konkretnego obiektu, drugi – przywrócenie jego funkcji pierwotnej. Doskonałym przykładem zmiany funkcji byłoby przeniesie siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Osiągnięto by przez to dwa cele: zapewnienie bibliotece większej powierzchni do prowadzenia działalności i, co jest zdecydowanie ważniejsze, jako kluczowy efekt rewitalizacji, rozszerzenie profilu działalności i poprawę dostępu ogółu mieszkańców Świdnika do usług świadczonych przez placówkę. Przykładem na przywrócenie pierwotnej jakości jest przeprowadzona już modernizacja placu Konstytucji 3 maja. A zatem rewitalizacja obliczona jest na efekt skali, czyli, przy ograniczonych środkach finansowych, poprawę jakości życia jak największej liczby mieszkańców.

– Mówimy o mieście dobrze zarządzanym i zasobnym. Mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, ponieważ mamy za sobą ponad 150 gminnych projektów rewitalizacyjnych. Świdnik nie jest miejscem, które trzeba ratować. W przeciwieństwie do wielu innych gmin nie ma już wielu niezaspokojonych podstawowych potrzeb infrastrukturalnych. Pojawiają się za to potrzeby wyższego rzędu. Mówimy tu o problemach społecznych, ale nie o patologii, powszechnej przestępczości czy uzależnieniach spotykanych gdzie indziej. Nie naprawiamy rewitalizacją dziur w drodze, tylko chcemy sprawić, żeby w mieście żyło się jeszcze lepiej. A zatem, z jednej strony jest łatwiej, ale też trudniej, bo pewne rzeczy trzeba kreować, a nie ratować. Wyzwaniem jest więc zapewnienie oferty usług, nie infrastruktury – mówi Dawid Zieliński z firmy Delta Partners z Cieszyna wyspecjalizowanej w tworzeniu programów rewitalizacji.

Co w programie?

Zgodnie z tą filozofią sformułowano listę zamierzeń, które byłyby realizowane w ramach programu. Są nimi:  Rewitalizacja budynku CUS przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej; Dizajn i nauka w świdnickiej bibliotece; Kulturalny Świdnik; „Pracownia regionalna” – otwarte spotkania dla mieszkańców; Klub kreatywności „Kreaturownia”; „Kreatywny senior” – cykl zajęć dla osób 60+; „Sensorycznie w bibliotece” – bibliosensoryka; Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej”; „Centrum Aktywności Kobiet”; „Klub Aktywności Młodych i Wolontariatu”; „Klub Aktywnego Trzeźwienia”; „Forum Organizacji Pozarządowych”; „Klub Wsparcia Rodziny”; Utworzenie miejsc chronionych; „Strefa Aktywności”; „Zielone serce”; Modernizacja skateparku; Rewitalizacja terenu z utworzeniem strefy rekreacji w obrębie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Okulickiego 7 i ul. Norwida 10; Aktywizacja seniorów z obszaru rewitalizacji. Szczegółowe opisy poszczególnych projektów znajdziemy pod adresem  www.e-swidnik.pl/aktualnosc-132-konsultacje_spoleczne_dotyczace_zasad.html

– Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapewnił mieszkańcom rzeczywisty wpływ na działania, jakie podjęte zostaną w Świdniku w kolejnych latach. Celem rewitalizacji jest przemodelowanie istniejącego stanu rzeczy tak, by nadać obiektom nowe funkcje społeczne i w ten sposób je aktywizować. Jej istotą nie jest więc odnowienie murów, ale faktyczne nadanie im nowego życia – przekonuje burmistrz Waldemar Jakson.

jmr

Artykuł przeczytano 656 razy

Last modified: 5 sierpnia, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »