sobota, 24 lutego 2024r.

Razem dla Świdnika

Autor: |

Cykl „Razem dla Świdnika” prezentuje organizacje pozarządowe działające w naszym mieście. Przygotowuje go Centrum Usług Społecznych, które do współpracy zaprasza kolejne organizacje.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Świdniku

Rodzaj prowadzonej działalności:

Koło w Świdniku powstało w 1987 r. z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. PSONI jest organizacją pozarządową, samopomocową działającą nie dla zysku, ale dla pożytku publicznego. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną  w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych. Art. 1 Statutu.

 Misją Stowarzyszenia jest:

− dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

− wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym. Art. 31 Statutu.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Art. 4 Statutu

Koło w Świdniku należy do ogólnopolskiej struktury Stowarzyszenia, które w przyszłym roku będzie obchodzić Jubileusz 60-lecia istnienia, co świadczy o ogromnym doświadczeniu i determinacji w walce o prawa osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo?

PSONI Koło w Świdniku prowadzi trzy placówki:

Dzienne Centrum Aktywności (DCA)  działa od 1994r. i  zajmuje się rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży w wieku od pierwszych dni życia do 27 lat. Uczęszcza  do niej  140 osób, korzystając z zajęć pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, rehabilitacji ruchowej i konsultacji lekarskich – lekarza rehabilitacji ruchowej. Są to zajęcia indywidualne uzależnione od potrzeb medycznych i terapeutycznych dziecka z różnymi schorzeniami zarówno z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Celem działań w DCA jest kompleksowa diagnoza oraz specjalistyczna,  wieloprofilowa terapia, która pozwala na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w dalszym życiu, dając szansę na optymalny rozwój i  samodzielność w przyszłości. DCA od wielu lat  cyklicznie realizuje również zajęcia grupowe o charakterze kulturalnym: plastyczne, muzyczne itp. Jako placówka medyczna, może poszczycić się Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) –  funkcjonuje  od 1998r. realizując  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, dając dorosłym osobom z niepełnosprawnościami  możliwość  pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. Uczestnicy rozwijają różne umiejętności: wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, podstawowe zdolności  zawodowe. Do warsztatu uczęszcza 45 dorosłych  osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Uczestnicy korzystają z zajęć w 9 pracowniach: plastycznej, artystycznej witrażu, umiejętności społecznych i technik audiowizualnych, stolarskiej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, poligraficzno-introligatorskiej, krawieckiej i technik artystycznych. Biorą  również udział w zajęciach z psychologiem, fizjoterapeutą i pracownikiem socjalnym. W ramach WTZ działają grupy, które dają szansę na rozwój swoich zainteresowań: grupa teatralno – taneczna „Motyle”, grupa wokalna „Ach To My”, grupa poetycka „Pleyada”, grupa redakcyjna, która współpracuje z czasopismem  „Bliżej Siebie” wydawanym  przez WTZ.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)  działa od 2009 r. Uczestnikami jest 26  dorosłych   osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy  uczą się samodzielności w życiu codziennym, zaradności, budowania poczucia własnej wartości. W  ŚDS   prowadzone są zajęcia o charakterze wspierająco-aktywizującym  w  5 pracowniach:  gospodarstwa domowego,  twórczości artystycznej, umiejętności społecznych,   sensorycznej i  technik różnych. Prowadzone są również treningi z zakresu: a. funkcjonowania w codziennym życiu, b. umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, c. umiejętności spędzania   wolnego czasu. Uczestnicy ŚDS bardzo chętnie biorą udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej,  korzystają  z  muzykoterapii,  z zajęć teatralno-tanecznych, podczas których  mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Ponadto uczestniczą  w zajęciach  grupowych i indywidualnych z psychologiem, a  w razie potrzeb – podopieczni  i ich rodziny mogą również skorzystać z porad socjalnych i prawnych. Działania ŚDS dążą do tego, by każdy uczestnik miał poczucie akceptacji ze strony najbliższego otoczenia, a więc był w stanie uznać świat wokół siebie za przyjazny.

Ilu członków liczy organizacja?

Obecnie Stowarzyszenie liczy 62 członków.

Kto stanowi jej prezydium?

Władzami Koła są:

 – Walne Zebranie Członków

 – Zarząd Koła:

  1. Iwona Ratajczak – przewodnicząca
  2. Ewa Bereza – wiceprzewodnicząca
  3. Magdalena Kusiak – sekretarz
  4. Andrzej Kaciuczuk – skarbnik
  5. Agnieszka Misiura -członek
  6. Elżbieta Chudek –  członek
  7. Mariola Jurak – członek

Stowarzyszenie funkcjonuje w budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, będącym własnością Gminy Miejskiej Świdnik, użyczonym Stowarzyszeniu na realizację celów statutowych. 

Osiągnięcia:

– Na szczególną  uwagę zasługuje działalność  Stowarzyszenia dla  osób z niepełnosprawnościami  w dziedzinie kultury i sztuki. W Kole  funkcjonują   grupy teatralno-taneczne „Pasjonaci” z  ŚDS i ,,Motyle z WTZ. Tworzą je   tancerze, których łączy wielka pasja i miłość do tańca.  Grupy   biorą udział   w  licznych przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Mają na koncie m. in.  zdobycie I miejsca ( 2018r., 2019r. 2021r. 2022r. ) na  Ogólnopolskim  Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” w Krakowie.

– PSONI Koło w Świdniku chce być zauważane w środowisku lokalnym i  od 23 lat  organizuje  festyn  integracyjny z okazji  Dnia  Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem obchodów Dnia Godności jest zwrócenie uwagi na wyzwania, z którymi zmagają się na co dzień osoby z niepełnosprawnością, prezentacja  ich ciekawej i bogatej  twórczości artystycznej: teatralnej, wokalnej, tanecznej, plastycznej oraz integracja ze środowiskiem.

– W ramach swojej działalności Stowarzyszenie realizuje również  zdanie pt.  ,,Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego”  w ramach rządowego programu ,,Opieka wytchnieniowa”  Ministerstwa Rodziny  i Polityki  Społecznej. Opieka wytchnieniowa ma  za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów  osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Kontakt:

PSONI Koło w Świdniku, ul. Kościuszki 8, tel. 81 759 10 80,  81 751 43 49, e-mail zk.swidnik@psoni.org.pl, www.swidnik.psoni.org.pl

Co Stowarzyszenie pragnie przekazaćmieszkańcom Świdnika?

PSONI Koło w Świdniku to po prostu  RODZICE i ich DZIECI –  ludzie, których łączą podobne wyzwania i problemy. Ale też Stowarzyszenie to wsparcie, dobre słowo, pokrzepienie i wszechstronna pomoc.  Godne podkreślenia są wytrwałość, twórczy i rzetelny wysiłek, otwarte serca  Rodziców, Przyjaciół i Kadry, którzy od lat nieprzerwanie tworzą warunki stałego wzbogacania form rehabilitacji, a przez to rozwoju osobowego i społecznego uczestników poszczególnych placówek DCA, WTZ i ŚDS. Dzięki poprawie funkcjonowania jakość ich życia nabiera rumieńców, otwierają się przed nimi nowe perspektywy, stając się widoczną, wartościową częścią życia społeczności lokalnej. Z każdym rokiem potrzeby terapeutyczne są coraz większe, stąd cieszy bardzo rozbudowa budynku, w którym mieści się Stowarzyszenie, na którą  od wielu lat wszyscy  czekają. Nie ma w pełni zagwarantowanych środków finansowych na funkcjonowanie placówek, stąd rolą Stowarzyszenia jest również pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność rehabilitacyjną. By realizować misję i cele Stowarzyszenia  w przyszłości, niezwykle ważne jest, by stale się rozwijać, pozyskiwać nowych Członków i Przyjaciół Koła. Dzięki wspólnym inicjatywom Koło zapewni godne życie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.Wszystkich chętnych gorąco zaprasza do wsparcia Stowarzyszenia i wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia osobom potrzebującym.

Renata Elmerych, organizator społeczności lokalnej CUS, kontakt pod numerem telefonu 501 001 412, fot. PSONI Świdnik

Artykuł przeczytano 848 razy

Last modified: 30 września, 2022

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »