poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Przed pierwszym dzwonkiem

Autor: |

Za kilka miesięcy naukę w szkołach podstawowych rozpoczną dzieci urodzone w roku 2016. Nabór do świdnickich placówek rozpocznie się już 13 marca. W tym samym czasie ruszy również rekrutacja do oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych.

We wrześniu naukę w pierwszej klasie zaczną 7-latki objęte obowiązkiem szkolnym lub starsze, którym ten obowiązek został odroczony, w tym dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. A także 6-latki, jeśli w roku szkolnym 2022/2023 korzystały z przygotowania przedszkolnego albo posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci z obwodu

W Świdniku rekrutację do klas pierwszych rozpoczną Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5 i 7. Dzieci mieszkające w obwodzie danej placówki zostają przyjęte z urzędu. Wystarczy, że rodzic złoży zgłoszenie za pomocą programu Vulcan na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnik. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu albo mają kłopoty z korzystaniem z systemu mogą poprosić o pomoc w każdej szkole podstawowej.

Dzieci z poza regionu

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dzieci mieszkających poza obwodem szkoły, do której chcą się dostać. Tacy kandydaci wezmą udział w rekrutacji, jeśli w placówce zostaną wolne miejsca po przyjęciu dzieci z obwodu. Wniosek, tak jak w przypadku zgłoszenia  należy złożyć za pomocą programu Vulcan na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swidnik, deklarując przyjęcie do maksymalnie trzech publicznych szkół.

Jeśli kandydatów będzie więcej, placówka weźmie pod uwagę następujące kryteria: rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko (14 pkt.), jednego z obojga rodziców/opiekunów (7 pkt.); zamieszkanie kandydata na terenie Świdnika (12 pkt.); posiadanie przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (10 pkt.); objęcie kandydata pieczą zastępczą (9 pkt.); ubieganie się kandydata o przyjęcie do szkoły/zespołu, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne (8 pkt.); uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, oddziału przedszkolnego w SP lub do zespołu, w skład którego wchodzi szkoła, do której składany jest wniosek (6 pkt.); wskazanie szkoły na pierwszym miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata jako najbardziej preferowanej (5 pkt.); wielodzietność rodziny kandydata (4 pkt.); zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka) wspierających rodziców w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych (3 pkt.); dochód na osobę w rodzinie dziecka – w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (1 pkt.) lub – w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się wg wzoru:

Jakie dokumenty?

By potwierdzić powyższe kryteria należy przygotować: kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczątką wpływu z datą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok, lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO); oświadczenia rodziców składane na piśmie.

Kandydaci z orzeczeniem

Osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o miejsce w oddziale ogólnodostępnym. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego na pierwszy etap edukacyjny albo na czas nauki w podstawówce. W przypadku dziecka z orzeczeniem, starającego się o miejsce w klasie ogólnodostępnej, przyjmowane jest na zasadach ogólnych i  bierze udział w rekrutacji.

Jak złożyć dokumenty?

Będzie to możliwe na dwa sposoby: tradycyjną drogą lub elektronicznie . Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami można zostawić w szkole. Osoby preferujące załatwienie formalności bez wychodzenia z domu, mogą wypełnić wniosek elektronicznie i podpisać go podpisem kwalifikowanym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Należy też dołączyć elektroniczne kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów i oświadczenia.

Harmonogram naboru do pierwszych klas

Rekrutacja rusza 13 marca, o godz. 8.00, a zakończy się 31 marca, o godz. 14.00. Od 3 do 18 kwietnia komisja będzie weryfikowała złożone wnioski, by 19 kwietnia podać listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 20 do 27 kwietnia rodzice będą mieli czas na potwierdzenie, że chcą, by ich dziecko uczęszczało do danej placówki. Ostateczna lista zostanie podana 28 kwietnia.

Oddział sportowy

Do tych oddziałów będą przyjmowani kandydaci, którzy: złożyli wniosek do dyrektora szkoły w odpowiednim terminie; ich stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w klasie sportowej i został potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  posiadają pisemną zgodę rodziców; uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. Jeśli liczba kandydatów spełniających warunki będzie większa niż liczba miejsc w oddziale, na pierwszym etapie naboru pod uwagę będą brane wyniki prób sprawności fizycznej, a na drugim kryteria ustawowe. Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z kryterium ma jednakową wartość.

Rekrutacja do oddziałów sportowych rozpocznie się 13 i potrwa do 31 marca. Do 17 kwietnia zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe., natomiast od 3 do 18 kwietnia będzie trwała weryfikacja wniosków. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych komisja udostępni 19 kwietnia. Do 27 kwietnia rodzice kandydata będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do danego oddziału. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 28 kwietnia.

Oddział dwujęzyczny

Rekrutacja do tego oddziału dotyczy uczniów, którzy: złożyli wniosek do dyrektora szkoły, otrzymali promocję do klasy siódmej oraz uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych. Jeśli liczba zainteresowanych uczniów będzie większa niż liczba miejsc przewidzianych w oddziale, pod uwagę będą brane następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na świadectwie promocyjnym do klasy siódmej, świadectwo z wyróżnieniem do klasy siódmej. W przypadku uzyskania przez kandydatów takich samych wyników na pierwszym etapie rekrutacji lub, jeśli po zakończeniu tego etapu nadal będą dostępne miejsca, pod uwagę będą brane kryteria ustawowe, takie same, jak w przypadku oddziałów sportowych.

W tym przypadku rekrutacja także rozpocznie się 13 i potrwa do 31 marca. Do 26 maja potrwają sprawdziany predyspozycji językowych. Od 3 kwietnia do 26 czerwca komisja będzie weryfikowała wnioski. 27 czerwca zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Ich rodzice będą mieli czas do 5 lipca, by potwierdzić wolę przyjęcia ucznia do oddziału. Ostateczna lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 6 lipca.

Rekrutacja do klas sportowych i dwujęzycznych odbywa się w formie tradycyjnej (złożenie wersji papierowej wniosku do szkoły pierwszego wyboru) bez wykorzystania programu Vulcan.

af

Artykuł przeczytano 1010 razy

Last modified: 8 marca, 2023

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »