wtorek, 25 stycznia 2022r.

Na straży Twojego bezpieczeństwa

Autor: |

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. Niebezpieczeństwo stwarza też nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych.  Co zrobić, by ustrzec się przed sytuacjami zagrażającymi zdrowiu lub życiu?

W roku 2020 straż pożarna zarejestrowała 15737 pożarów od urządzeń na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. W sezonie ogrzewczym 2020/2021 (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.) odnotowała 2758 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 1231 osób. Niestety były też 43 ofiary śmiertelne.

Tegoroczny sezon grzewczy już się rozpoczął. Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Przynajmniej raz w roku powinni oni zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń muszą je usunąć.

– Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza nawet 1000 stopni Celsjusza,  a taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców – czytamy w komunikacie wystosowanym przez Marcina Ziombskiego, prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, która włączyła się w kampanię edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną (Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022 – KIK (izbakominiarzy.pl)  lub Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zaproś kominiarza

KIK prowadzi także akcję społeczną „Zaproś kominiarza”, nad którą honorowy patronat objął Komendant Główny PSP.

– Tlenek węgla nie bez powodu nazywany jest „cichym zabójcą”. Każdego roku z powodu zatrucia czadem umierają dziesiątki osób, a tysiące ulegają podtruciu. Na stronie www.zaproskominiarza.pl znajdziemy informacje, jak można zapobiec tragedii – dodaje M. Ziombski.

Zgodnie z przepisami

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

ow

Artykuł przeczytano 254 razy

Last modified: 25 października, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?