poniedziałek, 20 maja 2024r.

Zastrzyk gotówki dla stowarzyszeń

Autor: |

Blisko 248 tysięcy złotych trafi do stowarzyszeń, klubów, fundacji oraz organizacji działają­cych na terenie naszego miasta.

Na początku lutego Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porząd­ku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypo­czynku dzieci i młodzieży oraz pod­trzymywania i upowszechniania tra­dycji narodowej. W sumie, do ratusza wpłynęło 29 wniosków dotyczących, między innymi organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych czy zajęć pozalekcyjnych. Dotacje przyznano 28 z nich.

Największy zastrzyk gotówki, bo 70 tys. zł, trafi do Stowarzyszenia Świę­tej Kingi. Pieniądze zostaną przezna­czone na cykl bezpłatnych muzycz­nych wieczorów, które odbędą się w czerwcu, lipcu i sierpniu w parafii pw. św. Kingi. Pomysł zgłoszono do ubiegłorocznej edycji budżetu oby­watelskiego. Zagłosowało na niego 613 mieszkańców, dzięki czemu uplasował się na pierwszym miejscu. Spore dofinansowanie przekazano też świdnickiemu Aeroklubowi. 40 tys. zł pomoże mu stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi sportów lot­niczych wśród seniorów. Placówka otrzyma też 10 tys. zł na organizację wydarzeń lotniczych.

Wsparcie kwotą blisko 27 tys. zł przyznano Stowarzyszeniu „Wspól­nota Świdnicka”. Pieniądze będą przeznaczone na organizację Ulicz­nych Biegów Niepodległości, za­jęć, akcji i imprez poświęconych bezpieczeństwu publicznemu oraz wydarzeń kulturalnych. 12 tys. zł na organizację wypoczynku dla dzie­ci w formie kolonii i obozów zyska Fundacja Dary Kultury. Po 10 tys. zł uzyskały Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku oraz Polski Związek Spadochroniarzy XXII Oddział w Lublinie.

Dotacje otrzymały także: Stowa­rzyszenie Biegający Świdnik, KM „Champion”, Świdnicki Klub Rowero­wy „Alfa”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi”, Ro­botnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Salve Regis parafii pw. Chrystusa Od­kupiciela, Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka, „Pod skrzydłami” Fundacja Ośrodka Terapii i Rozwoju, Stowa­rzyszenie Przyjaciół i Wychowanków ZTL Leszczyniacy, Stowarzyszenie „Akademia Uśmiechu”, Lubelska Or­ganizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju oraz Towarzystwo Śpiewacze „Arion”.

Artykuł przeczytano 2582 razy

Last modified: 27 marca, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content