sobota, 23 września 2023r.

Strefa coraz większa

Autor: |

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, uchwalono zmiany w planach zagospodarowa­nia przestrzennego terenów sąsiadujących ze Strefą Aktywności Gospodarczej. Okoliczni mieszkańcy postulowali, by ich ziemie również zakwalifikować do terenów przeznaczonych pod produkcję i usługi. W ten sposób obszar SAG zwiększy się ze 150 do 200 hektarów.

– Na obszarze dotychczas zajętym pod strefę mamy już 100 procent rezerwacji terenu. W połowie dro­gi spotkały się więc interesy władz miasta i mieszkańców okolic ulicy Brzegowej. My chcemy zdobyć ko­lejne tereny pod działalność gospo­darczą, oni pozbyć się ziemi, która, między innymi, z powodu sąsiedz­twa KOM-EKO, stanowi coraz mniej­szą wartość – mówi Marcin Dmow­ski, zastępca burmistrza.
Najbliższym zadaniem będzie bu­dowa ulic Nadleśnej oraz Żwirki i Wigury w części leżącej na terenie strefy. Jest to warunkiem niezbęd­nym do spełnienia, żeby zaczęły po­wstawać pierwsze budynki.
– Rezerwujemy środki budżetowe, by mogły one powstać w przyszłym roku. Liczymy na to, że uda się zdo­być na nie finansowanie zewnętrz­ne. Kolejną możliwością przeprowa­dzenia inwestycji jest partnerstwo publiczno-prywatne, czyli, na przy­kład: firma zbuduje nam drogę, a my potem będziemy ją spłacać. Kolejnym ruchem będzie przejęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo­wych i Autostrad ulicy Kolonijnej, okalającej strefę, z wjazdem od ulicy Mełgiewskiej – tłumaczy M. Dmow­ski.
jmr

Artykuł przeczytano 1018 razy

Last modified: 1 sierpnia, 2019

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »