poniedziałek, 22 lipca 2024r.

Racławicka po nowemu

Autor: |

Urząd Miasta przygotowu­je drugi przetarg na opra­cowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Racławickiej od ronda Świdnickiego Lipca ‘80 do ul. Świerkowej wraz z bu­dową brakującego odcinka ul. Traugutta. Nowa Racła­wicka ma być dostosowana do rzeczywistego natężenia ruchu, zmieniając charakter kluczowej arterii komuni­kacyjnej na drogę dojazdo­wą do okolicznych osiedli domków jednorodzinnych.

– W czasie opracowywania pierwotnej koncepcji budowy ul. Racławickiej, planowano, że jej przedłużenie w kierun­ku zachodnim będzie główną trasą łączącą Świdnik z Lubli­nem, biegnącą przez las Rej­kowizna. Życie jednak zwe­ryfikowało te zamierzenia. Obecnie najważniejszym po­łączeniem jest al. Jana Pawła II, a w niedługim czasie re­mont przejdzie ul. Dworcowa. Mieszkańcy południowych dzielnic miasta mogą skorzy­stać z węzła Świdnik prowa­dzącego do trasy S17. Stąd wzięła się potrzeba dostoso­wania charakteru tej ulicy do pełnionej przez nią funkcji dojazdu do okolicznych osie­dli – mówi burmistrz Marcin Dmowski.

Ul. Racławicka przejdzie gruntowną metamorfozę. Przestanie być drogą dwujez­dniową. Projektanci sformu­łują koncepcję zbudowania jej po ścieżce jednej z do­tychczasowych jezdni lub zu­pełnie nowej. Pod względem technicznym mają możliwość wyboru. Tak czy inaczej in­westycja nie będzie miała charakteru remontu, gdyż ani nawierzchnia, ani podłoże ist­niejących jezdni nie spełniają współczesnych standardów technicznych. Powstanie więc zupełnie nowa Racła­wicka. Przebudowane zosta­nie również rondo łączące ulice Racławicką, Traugutta i Świerkową, które z powodu dziwacznego kształtu nie cie­szy się sympatią kierowców.

– Uwolnione tereny będzie­my mogli przeznaczyć na bu­dowę parkingów bądź innych obiektów niezbędnych w tej części miasta – tłumaczy M. Dmowski.

Niejako przy okazji realiza­cji tej inwestycji zbudowany zostanie również brakujący odcinek ul. Traugutta, łączący ul. Racławicką z ul. Harcerską. Będzie to ciąg pieszo-jezdny. Przewidywany termin wyko­nania dokumentacji projek­towej sięga połowy przyszłego roku.

jmr

Artykuł przeczytano 109 razy

Last modified: 11 lipca, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content