środa, 06 grudnia 2023r.

Racławicka do poprawki

Autor: |

Od przebudowy ul. Racławickiej minęło prawie pół roku. Dziś okazuje się, że nie wszystkie rozwiązania, które wpro­wadzono podczas prac, zdały egzamin. Mieszkańcy ul. Ja­rzębinowej od dłuższego czasu zgłaszali niefunkcjonalność dwóch przejść dla pieszych łączących wyremontowaną arte­rię z osiedlem.

– Nie do końca można wyjaśnić sens założenia, którym kierowali się au­torzy projektu – mówi Bartłomiej Pejo, wicestarosta powiatu świdni­ckiego. – Na przykład zejście z przy­stanku autobusowego prowadziło na środek ulicy. Takie rozwiązanie irytowało mieszkańców. To właśnie ich głosy, jak i sygnały ze Spółdziel­ni Mieszkaniowej, spowodowały, że zajęliśmy się sprawą w trybie ekspre­sowym. Powstał zespół projektowy, którego celem było usprawnienie komunikacji mieszkańców okolicz­nych bloków. Podczas spotkania z Katarzyną Denis, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, wiceburmistrzem Andrzejem Radkiem oraz przedsta­wicielami starostwa, nakreśliliśmy najpilniejsze zadania. Zejście z Rac­ławickiej z okolicy przystanku jest już wykonane. Prowadzi teraz do przejścia pomiędzy blokami 1 i 3. Posiada schodki i zjazd dla wózków. Drugie zejście powstało na wysoko­ści parkingu przy ul. Jarzębinowej 3. Kolejne usprawnienie, które zamie­rzamy wprowadzić w drugiej poło­wie kwietnia, to zmiana organizacji ruchu przy ul. Jarzębinowej. Wpro­wadzimy strefę zamieszkania, dzięki której piesi będą mieć pierwszeń­stwo a prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 20 km/h. Auta będą mogły parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

To nie koniec technicznych korekt przy ul. Racławickiej. Coraz częściej mieszkańcy sygnalizują słabą wi­doczność na przejściu dla pieszych przy całodobowej aptece. Łuk jezd­ni oraz parkujące tam samochody utrudniają ocenę sytuacji na dro­dze, co stwarza niebezpieczne sytu­acje. – Rzeczywiście, łuk jest w tym miejscu dosyć niebezpieczny. Dla­tego rozważamy dodatkowe ozna­kowane przejścia choćby przez za­instalowanie świateł pulsacyjnych, aby zwiększyć czujność kierowców. Jeśli konsultacje z policją potwier­dzą słuszność takiego rozwiązania, wykonamy te zabezpieczenia – do­daje B. Pejo.

słs

Artykuł przeczytano 2305 razy

Last modified: 5 kwietnia, 2019

WordPress PopUp Plugin

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »