czwartek, 18 kwietnia 2024r.

Potrzebowaliśmy tej uchwały

Autor: |

16 lutego ubiegłego roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Świdnik, z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, nazywana popularnie Uchwałą Krajobrazową. 16 lutego minie 12-miesięczny okres dostosowania do jej zapisów istniejących w mieście banerów.

Czym jest baner, gdzie wolno, gdzie nie?

Zgodnie z definicją, baner to tablica reklamowa niebędąca szyldem, wykonana z tkaniny, miękkiego tworzywa sztucznego lub papierowej folii impregnowanej, o strukturze spoistej lub w formie siatki, sytuowana na istniejących elementach zagospodarowania. Przez szyld należy rozumieć tablicę lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajdują. Zgodnie z zapisami uchwały banery nie są dopuszczone w obszarze centrum, niezależnie od tego czy są szyldem, czy nie. Centrum zdefiniowano jako przestrzeń między ul. Racławicką, al. Lotników Polskich, torami i ul. Kosynierów. Dlaczego tak? Ponieważ ta część miasta ma szczególnie charakterystyczny dla jego wczesnej historii sposób aranżacji przestrzeni i gęstą zabudowę. Obie te cechy zachęcają do szczególnej ochrony tak zarysowanej „starówki” Świdnika.

W granicach pozostałego obszaru miasta, poza centrum, dopuszcza się banery nie będące szyldami zgodnie z postanowieniami §11 uchwały. Obowiązuje zatem zakaz sytuowania ich na elementach krajobrazu kulturowego, z wyjątkiem ogrodzeń placu budowy oraz rusztowań związanych z robotami budowlanymi, wyłącznie na czas trwania tych robót, nie dłużej jednak niż na okres dwóch lat z pięcioletnią przerwą między sytuowaniem. Dopuszcza się również sytuowanie ich na elewacjach, posiadających nie więcej niż 3 otwory okienne, z zachowaniem pasa ochronnego szerokości minimum 1m, wyłącznie na ścianach w dobrym stanie technicznym, to jest bez ubytków w tynku. Ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do 30% ściany, na której baner jest sytuowany. W przypadku umieszczenia na ogrodzeniu budowy lub rusztowaniach dopuszcza się powierzchnię ekspozycyjną do 100% powierzchni ogrodzenia lub siatki zabezpieczającej rusztowanie.

Pod pewnymi warunkami, również określonymi w § 11 uchwały, dopuszczane jest umieszczanie banerów, niebędących szyldami, będących reklamą okolicznościową lub wyborczą.

Banery używane jako szyldy powinny więc zostać usunięte do 16 lutego 2024 r. Po upływie tego terminu przeprowadzane będą kontrole przestrzegania zapisów uchwały.

Potrzebowaliśmy tej uchwały

– Z dniem 16 lutego wejdziemy w etap egzekwowania postanowień Uchwały Krajobrazowej Chcemy, żeby miasto wyglądało jeszcze bardziej estetycznie. Jednocześnie zależało nam na tym, żeby uchwała nie była dla świdniczan, zwłaszcza dla przedsiębiorców, zaskoczeniem lecz, by przed zaakceptowaniem jej przez Radę Miasta, została solidnie przedyskutowana dla zebrania argumentów za i przeciw. Proces konsultacji był bardzo pracochłonny i szeroki, począwszy od bezpośrednich spotkań, po możliwość złożenia uwag na piśmie, bądź drogą elektroniczną. Uchwała miała zwolenników i przeciwników. Dlatego starannie analizowaliśmy każdą zgłoszoną uwagę. Zapewniam, że wbrew stawianym zarzutom, nikt nie będzie musiał zmieniać ogrodzeń. Istniejące pozostają, rozwiązania uchwały będą dotyczyć tylko nowych. W przypadku budowy nowych domów i ogrodzeń rzeczywiście nie będzie można korzystać z blachy falistej, tworzyw sztucznych czy też prefabrykatów betonowych. Naszym celem było osiągnięcie kompromisu i sprawienie, żeby przyjęty dokument nie był decyzją Rady Miasta czy burmistrza, ale świadomym rozstrzygnięciem całej społeczności. Badania opinii społecznej w Świdniku potwierdziły potrzebę powstania takich uregulowań. Wydaje się, że ich obecność da podobne skutki, jak plany zagospodarowania przestrzennego – wprowadzą porządek. Uchwała krajobrazowa nie jest nienaruszalna. Z pewnością życie podyktuje zmiany, a skutki jej obowiązywania będą wyraźnie zauważalne dopiero po kilku latach – tłumaczy Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Treść uchwały dostępna jest na stronie www.e-swidnik.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” oraz w BIP UM Świdnik: https://e-swidnik.pl/strona-3588-uchwala_krajobrazowa.html oraz https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66&action=details&document_id=1834363

 

Artykuł przeczytano 220 razy

Last modified: 10 stycznia, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content