piątek, 26 lutego 2021r.

Pierwszaki do szkół

Autor: |

Do września jeszcze wprawdzie daleko, ale już rozpoczął się nabór do klas pierwszych świdnickich szkół podstawowych. Natomiast starsi uczniowie będą mogli ubiegać się o miejsce w oddziałach o profilach sportowym i dwujęzycznym.

Kandydaci, którzy mieszkają w obwodzie danej szkoły, przyjmowani są do klasy I z urzędu. Rodzice muszą tylko do 24 lutego złożyć zgłoszenie do dyrektora placówki. O przyjęcie do Szkół Podstawowych nr 3, 4, 5 oraz 7 ubiegają się dzieci siedmioletnie (rocznik 2014) lub starsze, którym obowiązek szkolny został odroczony, a także zgodnie z wolą rodziców sześciolatki (rocznik 2015), jeżeli w poprzednim roku szkolnym uczęszczały do przedszkola albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki.

Jeśli w danej szkole zostaną wolne miejsca, będą się o nie mogli ubiegać kandydaci spoza obwodu. Nabór zaplanowano od 1 do 12 marca (postępowanie uzupełniające potrwa od 4 maja do 18 czerwca).

 – Świdnicka oświata plasuje się na wysokich pozycjach w różnego rodzaju rankingach. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki, choćby na egzaminie ósmoklasisty – jesteśmy najlepsi w województwie i jedni z najlepszych w kraju. Nasze placówki są na porównywalnym poziomie. Wszystkie cieszą się ogromnym zaufaniem rodziców i widać to również po tym, że mamy uczniów także spoza Świdnika. Oczywiście pierwszeństwo zawsze mają dzieci z danego rejonu – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta. Dodaje: – Zależy nam, by stwarzać coraz lepsze warunki lokalowe dla uczniów, również tych najmłodszych. Naszym priorytetem jest też stałe podwyższanie poziomu edukacji.

Wzory dokumentów dostępne są na stronach szkół. Wnioski można złożyć w trzech placówkach. Jeśli ilość kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu będą decydowały kryteria oraz odpowiadające im wartości punktowe.

Kryteria naboru

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Składa się go do dyrektora szkoły. W przypadku większej liczby kandydatów, pod uwagę będą brane: realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w szkole, do której składa wniosek (6 pkt.); uczęszczanie dziecka do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega (5 pkt.); szkoła została wskazana na I miejscu jako najbardziej preferowana (4 pkt.); zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (3 pkt.); położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców (3 pkt.); wielodzietność rodziny (2 pkt.); niepełnosprawność w rodzinie (2 pkt.); objęcie kandydata pieczą zastępczą  (2 pkt.); rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), za rok ubiegły, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika (oboje rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt. orazjednego z obojga rodziców/opiekunów – 4 pkt.).Każdy ze spełnionych warunków należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Kształcenie specjalne

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
lub integracyjnych. Do wniosku rodzice muszą dołączyć kopię orzeczenia.

Kandydaci przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oddziały sportowe

Do klas sportowych zostaną przyjęci kandydaci, którzy w terminie złożyli wniosek do dyrektora szkoły, ich stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w oddziale sportowym i posiadają pisemną zgodę rodziców. Będą musieli również uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku większej liczby chętnych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, a na drugim – kryteria ustawowe.

Oddziały dwujęzyczne

Pierwszeństwo w przyjęciu mająuczniowie szkoły, którzy  w terminie złożyli wniosek do dyrektora, otrzymali promocję do klasy VII i uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku dużej liczby chętnych, decydują: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie promocyjnym do kl. VII oraz świadectwo do klasy VII z wyróżnieniem. W przypadku równorzędnych wyników, na drugim etapie będą brane pod uwagę kryteria ustawowe gminy. Jeśli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, może przyjąć kandydatów niebędących jej uczniami.

Terminarz rekrutacji

Rodzice, którzy chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, mają na to czas od 1 do 12 marca. W tym samym terminie szkoły będą oczekiwały na wnioski do oddziału sportowego lub klasy dwujęzycznej. Do 21 maja przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej oraz sprawdzian predyspozycji językowych kandydatów. Weryfikacja dokumentów nastąpi w dniach 13 marca – 25 czerwca. Listy kandydatów do klas I podane zostaną do wiadomości 16 kwietnia, zaś do oddziałów sportowych i dwujęzycznych do 28 czerwca. Rodzice pierwszaków będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki w dniach 16-26 kwietnia, a do  oddziałów sportowych i dwujęzycznych do 2 lipca. Ostateczne listy przyjętych pojawią się 30 kwietnia (klasy pierwsze) i 5 lipca (sportowe i dwujęzyczne).

aw, fot. archiwum GŚ

Artykuł przeczytano 64 razy

Last modified: 16 lutego, 2021

Registration

Zapomniałeś hasło?