poniedziałek, 22 lipca 2024r.

Bariera przełamana

Autor: |

Jedna z najdłużej trwa­jących, chociaż wcale nie najbardziej kosztow­nych miejskich inwesty­cji doczekała wreszcie szczęśliwego finału. W przejściu podziemnym prowadzącym do Parku Avia oddano do użytku specjalne platformy, któ­re pomogą osobom nie­pełnosprawnym pokonać bariery architektoniczne. Urządzenia uzupełniają udogodnienia zastoso­wane na terenie kom­pleksu basenów z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidz­kich.

Historia montażu plat­form sięga 2020 roku. Przedsięwzięcie było o tyle skomplikowane, że nie projektowano go na tere­nie należącym do miasta, ale do Polskich Kolei Pań­stwowych. W konsekwen­cji musiało pokonać wiele przeszkód, od negocjacji z władzami kolei, po zna­lezienie wykonawców do­kumentacji projektowej i samego montażu platform. Wielokrotnie ogłaszane przetargi dały jednak po­żądany efekt i udało się do­prowadzić je do końca.

Osoby niepełnospraw­ne podróżujące pociągami mogły wcześniej korzystać z platform umieszczonych na terenie dworca kolejo­wego Świdnik Miasto, ale musiały przynajmniej kilka godzin wcześniej umówić się z osobą obsługującą urządzenie. Platformy, któ­re zostały zamontowane w przejściu podziemnym przy ulicy Targowej, są dostępne o każdej porze i mogą być obsługiwane przez same osoby zainteresowane do­staniem się na drugą stronę przejścia. Przed zakusami potencjalnych wandali za­bezpiecza je monitoring.

– Możemy wreszcie ode­tchnąć z ulgą. Osoby korzy­stające z wózków inwalidz­kich nie muszą już szukać okrężnych dróg, by samo­dzielnie dotrzeć do Parku Avia, czy też innych miejsc po drugiej stronie torów kolejowych. Urządzając Świdnik, jako miasto po­zbawione barier architek­tonicznych, przyjazne dla niepełnosprawnych miesz­kańców, usunęliśmy jedną z najbardziej uciążliwych – mówi burmistrz Marcin Dmowski.

jmr

Artykuł przeczytano 116 razy

Last modified: 9 lipca, 2024

Registration

Zapomniałeś hasło?

Zmień język »
Skip to content